Rødgrønn miljøbløff

Nordmenns forbruk belaster miljøet like mye i dag som for tjue år siden, slår de rødgrønne seg på brystet med. Konklusjonen er utledet i en rapport fra Vestlandsforskning på bestilling fra Barne-og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartement, ØP/ANB-NTB 27.ds..

Kan det være sant at det norske økologiske fotavtrykket ikke er dypere enn det var i 1987?

Professor Hans Chr. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett med hovedområder som forurensningsspørsmål, vern av biologisk mangfold og arealplanlegging. Han er styreleder for Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Bugge var rådgiver for Gro Harlem Brundtland i hennes arbeid som leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Arbeidet munnet i 1987 ut i Brundtlandrapporten. Det sentrale budskap var at vi måtte få en utvikling, som imøtekom dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov, bedre kjent under begrepet ”bærekraftig utvikling”.

Men hvor bærekraftig kom utviklingen til å bli etter 1987?

I 2002 rettet professor Bugge et kritisk blikk på utviklingen i Norge. Siden 1987 hadde vårt bruttonasjonalprodukt (BNP) økt med over førti prosent. Dette var vesentlig høyere enn gjennomsnittsveksten både i andre industriland og i verden som helhet. Livsstil og forbruksmønster hadde ikke akkurat endret seg i den retningen Brundtlandkommisjonen anbefalte! Siden 1987 hadde personlig forbruk økt med over tretti prosent. Avfallet fra dette forbruket hadde økt med ca. femti prosent i samme tidsrom, altså mer enn BNP. Forholdet plasserte Norge på topp i verden når det gjaldt husholdningsavfall per innbygger.

Tyder dette på miljø status quo?

Transport, største statlige avgiftsku, er viktig for landets økonomi og vår daglige velferd, men forurenser, støyer og ødelegger natur. I 2002 hadde personbiltrafikken økt med minst tretti prosent. Vi kjørte mange flere mil per dag enn i 1987 samtidig som støtten til offentlige transportmidler var halvert. Utslipp av klimagasser hadde økt jevnt og trutt de siste ti årene.

Baklengse økologiske fotavtrykk ble også registrert innenfor forvaltning av biologiske ressurser. Gytebestanden av flere viktige fiskeslag lå under føre-var-grensen. Oppdrettsnæringen medførte store miljøproblemer. Laksen hadde forsvunnet fra om lag femti vassdrag, og var vesentlig redusert i mange andre; flere sjøfugl arter langs kysten vesentlig redusert.

Den økonomiske veksten, konkluderte OECD, hadde skjedde på en slik måte at miljøvirkninger og ressursforbruk bare fortsatte å øke. Det gjør den fortsatt. Rapporten Økologisk utsyn/Framtiden i våre hender (Internett), meddeler voldsom forbruksvekst i 2006. Det private forbruket bare øker. Samtidig er oljeinvesteringene hundre ganger større enn støtten til fornybar energi og energisparing.

Vi konstaterer at rapporten fra Vestlandsforsk ikke stemmer med faktiske forhold – verken i 2002 eller 2006. Modellens variabler må være riv ruskende gale – eller også snakker vi om et realt bestillingsverk av vår rødgrønne regjeringen. Hva forsøker regjeringen seg på? Jo, skape inntrykk av at man er riktig så flink. Det stikk motsatte er altså tilfelle.

Samtidig minner vi om at Gro Harlem Brundtlands ”bærekraftig utvikling” er akkurat hva den gir seg ut for: Bare en langsommere måte å avlive Moder Jord på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *