SVs ”nye” sosialisme.

Flørt er et forsøk på å leke med ilden uten å ta fyr, sa en dame en gang. Utsagnet bærer bud  om mulige alvorlige konsekvenser. Grenseoverskridelser kan føre til uønskede svangerskap. Og hvordan barnet kommer til å utvikle seg, kan ingen forutse. Tanken ser ikke ut til å ha slått Ivar Ramberg. Invitasjonen til SVs nye verden i ØP den 8. ds. tyder på det.

SV mål er en sosialistisk samfunnsordning i Norge, står det i partiets vedtekter §1. Men hva er nå egentlig sosialisme?
Filosofen Karl Marx (1818-1883) var på sine yngre dager opptatt av at Gud ikke skapte mennesket, med omvendt. Tanken opptar Marx som oppholder seg i Frankrike, der kapitalistisk produksjonsmåten er i sterk vekst og fremmedgjør mennesket under pengens åk. Marx innser det grunnleggende i sosialismens idé: Produksjonsmidlene må underlegges sterk samfunnsmessig kontroll. Hva er Rambergs løsning? Jo, staten skal overføre makten til i første rekke regioner. Der skal folkevalgte ivareta medborgernes behov ved å sørge for et velfungerende næringsliv. La oss stoppe litt her.

Ingen europeisk filosof øvet større innflytelse enn Marx: Novemberrevolusjonen i 1917; Moas nye Kina i 1948; Baltikum, Polen, Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Bulgaria, Romania, Jugoslavia, Albania og Cuba etter 1945. Passer det å la Winston Churchill beskrive de bedriftsøkonomiske løsninger som sendte disse politiske og økonomiske eksperimentene til skifteretten i 1989: Kapitalismens nedarvede last er den ulike fordelingen av godene, sosialismens nedarvede dyd en lik fordelingen av elendigheten.

Der det vestlige mennesket trives best med kapitalismen, fremstår Rambergs kontroll med regionenes næringsliv som en foreldet blanding av Rousseaus tanker om at samfunnspakt og allmennvilje og Marx’ om politisk utvikling og felleseie av produksjonsmidlene skulle redde mennesket. Utover det har virkeligheten over landegrensene, også kalt globalisering, for lengst innhentet forestillinger om lokal kontroll. Folk har valgt marked fremfor nød.

Marx tenkte at et sosialistisk samfunn måtte komme som en historisk nødvendighet; striden mellom klassene er historiens drivkraft. Forenklet betyr det at arbeidsfolk ville oppdage sin egen ufrihet under materielle vilkår. Kapitalismen ville dø ut fordi konkurransen etter hvert kom til å redusere antall kapitalister til null. På et utviklingsstadium ville også staten opphøre og eksistere (anarkistens mest opphissende drøm). Men til sosialismens store fortvilelse tok ikke konkurrentene livet av hverandre og ble arbeidere i stedet. Staten overlevde i beste velgående. Produksjonen økte. Kapitalismen aksepterte en viss politisk kontroll og at overskuddene i større grad enn før kom arbeiderne til gode. Arbeiderne i den vestlige industrialiserte verden ble velstående. Staten garanterte for innbyggernes trygghet. Sosialdemokratiet ble den gode løsning. Hvordan tenker Ramberg å fikse det?

Jo, staten skal legge seg ned selv, krever SV! Makten må overføres til regioner. Og for å sikre ytterligere oppløsning har SV programfestet lovfestet kommunalt selvstyre. Det skal fremme systemer der kommunene i størst mulig grad er selvkontrollerende og ha reelt helhetlig ansvar for sin virksomhet, finansiert på fri beskatningsrett, skriver Ramberg. Folkeavstemninger skal avgjøre i stedet for representativt demokrati! Kontroll er et nøkkelbegrep for sosialistisk styring. I SVs fremtidskommuner skal den skje ved at mediene kontrollerer offentlige tjenester, medborgerne skal utøve fortløpende kontroll av kommunal virksomhet enkeltvis, i grupper eller gjennom organiserte forbrukerorganisasjoner. Medborgerne skal overta statens kontroll som kontrollører! Må vi minne om at slike kontrollordninger førte til korrupsjon og angivervirksomhet uten sidestykke i moderne historie innenfor regimene nevnt ovenfor?
Ramgergs Medborger-modell ser fristende ut. Spesielt presentert i en historieløs tid der forfattere av historiebøker til bruk for fremtidens ungdom avviser demokrati ved å sammenligne det med diktatur. Ungdom er lett å manipulere. Ikke uten grunn vil SV ha stemmerettsgrensen senket til seksten år. Men det er ikke bare her partiet fisker i rørt vann. Konklusjoner i Maktutredningen, 2003, gir Ramberg ammunisjon:

Folkestyret forvitrer… De økonomisk ulikhetene er økende… Mindretallsparlamentarismen svekker folkemakten… Et system i tillitskrise… Mistilliten til politikerne og de politiske partiene er betydelig… Representerer en alvorlig utfordring til hele det politiske systemet… Politikkens makt er på retur i Norge… Demokrati i grunnbetydning folkestyre er i tilbakegang… Kommunalt selvstyre har mistet mye av sitt innhold… Idéen om enhetsskolen er ikke lenger samlende… Rike fellesressurser som fisk og fossekraft er i ferd med å bli privatisert… Det statlige styringssystemet er omformet i retning av markedsprinsipper… Styring på europeisk, statlig og lokalt nivå svekker folkestyret som beslutningssystem…

Vi gir han noen poenger der. Men den grunnleggende skavank i det politiske system  Ramberg vil ha oss inn i, og som han ikke tør si noe om direkte, er at fellesnytte alltid måtte settes fremfor egennytte. Enkeltmennesket vil bare telle i den forstand at det bidrar til felles nytte. Forholdet betyr i særlig grad at individuell frihet betraktes som et onde og må settes ut av spill. Dette er kjernen i all sosialisme til venstre for sosialdemokratiet. Historien har grundig dokumentert at det uvergelig vil måtte føre til massiv undertrykkelse. At kapitalismen er i ferd med å utstyre oss med handlekurv fra unnfangelsen av, og slik får markedet til å fremstå som totalitært, er det all grunn til å være oppmerksom på. Men viktigere er det ikke å glemme at Sovjetstatens og Kinas flørt med sosialismen bidro til å massemyrde av om lag 100 millioner uskyldige innbyggere.

-Så langt hadde ikke Marx tenkt. Det gjorde derimot hans etterkommere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *